Menu Content/Inhalt
Hlavní stránka arrow Škola arrow Školská rada arrow Jednací řád školské rady

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Jednací řád školské rady Tisk E-mail
Napsal Administrator   

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Základní škola Mšeno, příspěvková organizace
sídlo: Boleslavská 360, Mšeno 277 35

Školská rada je zřízena v souladu § 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ke dni 1. 6. 2005

Čl.1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 školského zákona.

Čl.2
Školská rada se schází v souladu s § 167 odst. 7 školského zákona nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání rady se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené v § 168 školského zákona.

Čl.3
Program jednání stanovuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků,  podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele škola a zřizovatele školy.

Čl.4
Jednání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda, písemnou pozvánkou 14 dní před termínem konání jednání. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který stanovuje zákon.

Čl.5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady školy. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je předsedou školské rady přizván k jednání. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl.6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, školních řádů, pravidel pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků a při projednávání návrhu na odvolání ředitele školy, návrhu na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. Projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady.
Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl.7
Schválení usnesení školské rady se vyhotovuje písemně a o jednání školské rady je pořizován záznam. Záznam provede vždy jeden určený člen rady. Tato se dohodne vždy na konkrétních jednáních školské rady.

Čl. 8
Školská rada informuje nejméně jednou ročně zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zpráva školy, zprávy o hospodaření školy, které školská rada schvaluje a další doplňující informace.
Školská rada zároveň uvede, zda byly projednány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 9
Všechny změny, doplňky musí být písemné a podléhají schválení školské rady. Vydání nového jednacího řádu musí schválit školská rada.

Čl. 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 21. 8. 2009

Ve Mšeně dne:  21. 8. 2009

Mgr. Hana Nečasová

 

Aktualizováno ( Pondělí, 31 říjen 2016 )
 
< Předch.   Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

skola_kvet2.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 4832372
designed by www.madeyourweb.com